Medlemskap

För att bli upptagen i en av Svenska Druid-Ordens Grundloger krävs följande:

  • Den man, som fyllt 21 år och är svensk medborgare eller är i Sverige stadigvarande bosatt, har ordnad ekonomi och genom sin levnadsvandel åtnjuter medmänniskors aktning kan upptagas till Ordensbroder.
  • Dessutom krävs att den presumtive brodern rekommenderas av två bröder inom Logen, så kallade faddrar.

Varje broder betalar en medlemsavgift till sin Grundloge. Medlemsavgiftens storlek är avhängig de kostnader som Logen har för att bedriva sin verksamhet. Att medlemsavgiften inte är centralt reglerad beror på en rad olika faktorer, bland annat har olika Loger olika hyreskostnader. En typisk årsavgift ligger på ca. 1.300:-

Därtill kommer kostnader för möteskvällarnas måltider, även här varierar kostnaderna mellan olika Loger,men även mellan olika typer av möteskvällar.

Slutligen är varje gradgivning förenad med en kostnad,en så kallad gradavgift.