Druidorden

Förenade Gamla Druid Orden

Vi lever i en tid med snabba förändringar. Vardagen är präglad av stress, jakt på status och prestige, orättfärdighet och olyckor, köpbegär och ett alltmer materiellt ägande. Det är ovisst hur den närmaste framtiden ser ut. För dig kan det innebära osäkerhet och ibland känsla av maktlöshet. Människans behov av trygghet och självklara rätt att utveckla sig och använda sina färdigheter uppfylls inte.

Druidismen är ett etiskt tänkande som grundar sig på respekten för varje människas inneboende värde. Detta tänkande utvecklas inom FGDO. FGDO är ett nationellt samfund som ingår i en världsomfattande gemenskap.

Vad är FGDO?

Ordens ideella målsättning är att verka för brödernas andliga och kulturella utveckling. Detta försöker vi förverkliga genom att befordra en ren och djup livsåskådning, vidare att kräva av bröderna att de följer normala moralbegrepp och sedliga grundsatser. Som bröder skall vi bindas samman av broderskärleken. Dessa grundsatser skall vi förverkliga även i det dagliga livet. Vår orden är politiskt och religiöst neutral.

Logens viktigaste uppgift är att ständigt uppmana oss att arbeta med oss själva, att bli bättre människor, bättre medmänniskor. Om man rätt tillgodogör sig våra ritualers budskap utvecklas man personligen och får som logebroder uppleva den gemenskap, samhörighet och trygghet, som medlemskap i Druid-Orden ger.

Ordensväsendet är av gammalt datum och det fanns många förebilder, när Druid-Orden instiftades i London 1781. Vid denna tid upplevde England en orolig tid, inte minst socialt, och det anses vara den troligaste anledningen till att grundaren, Henry Hurle, tog initiativet att samla ett antal goda vänner på The Kings Arms Tavern i nuvarande Soho i London för att bilda ett brödrasamfund, där god moral och etiska värden skulle sättas i högsätet. Huset finns fortfarande kvar på Poland Street och en inskription på fasaden minner om grundandet.

Idén att låta de gamla druiderna bli förebild för den nybildade sammanslutningen måste ses i ljuset av det nyvaknade intresset för kelterna och deras prästerskap druiderna, som blommade upp i slutet av 1600-talet i England och som också sammanflätades med de hjältemodiga sägnerna omkring kung Arther. Kelternas sägenomspunna storhetstid inträffade före Kristi födelse och det var naturligtvis lätt att i det avlägsna historiska perspektivet se dem i ett förhärligande skimmer. Druiderna hade i denna idealiserade bild en särställning och tillskrevs egenskaper av rättrådighet, klokhet och hög moral. Det låg alltså nära till hands att låta dessa druider bli förebild i en demoraliserad omvärld.

Efter etablerandet år 1781 i England spred sig Druid-Orden till Nordamerika 1821 och till Australien 1851. I Amerika kom många tyska immigranter att engagera sig i Orden och tillbaka till Europa kom Druid-Orden med återvändande tyskar år 1872. Från Tyskland var steget till Sverige inte långt och 1904 bildades den första svenska logen i Malmö, Ad Astra. Med Malmö som utgångspunkt har sedan Orden spritt sig över landet och har idag sammanlagt 77 loger, från Trelleborg i söder till Kiruna i norr, med omkring 5000 medlemmar.